Thuốc kỵ thai, dùng thận trọng

Vị thuốc kỵ thai dùng thận trọng

YduocNHH 07/12/2017
Bạch mao căn;Bán hạ;Đại hoàng;Đào nhân; Hồng hoa; Huyền hồ; Hòe giác; Mẫu đơn bì: Mang tiêu; Ngưu tất; Ngưu tất; Xạ hương. Vẫn có thể dùng khi có bệnh nhưng tuyệt đối thận trọng