Từ điển bài thuốc vần O

BÀI THUỐC VẦN O

Admin 07/12/2017
BÀI THUỐC VẦN O Ôn kinh thang (UN KEI TO) Ôn trung hành khí thang. Ôn đảm thang (UN TAN TO) Ôn thanh ẩm (UN SEI IN)