Từ điển bài thuốc vần P

BÀI THUỐC VẦN P

Admin 07/12/2017
BÀI THUỐC VẦN P Phổ Tế Tiêu Độc Ẩm Phòng kỷ hoàng kỳ thang Phòng Phong Thông Thánh Tán Phụ Quế Lý Trung Hoàn Phụ Tử Lý Trung Thang Phụ Tử Thang Phục Nguyên Hoạt Huyết Thang Phục Phương Đại Sài Hồ Thang